GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov sumarizujú zásady akými sú spracúvané osobné údaje prevádzkovateľom, slúžia na informovanie dotknutých osôb (naši zákazníci alebo návštevníci webu) o spracúvaní ich osobných údajov v spoločnosti OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, s.r.o.

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (v medzinárodnej skratke GDPR).
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ dbá pri svojej činnosti na to, aby osobné údaje boli v maximálnej miere chránené, aby ich spracovanie bolo len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Prevádzkovateľ neurčuje špecifickú zodpovednú osobu, v zmysle GDPR. Akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti smerujte na štatutárny orgán.

Stručná definícia pojmov

Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané
WEB – webová stránka a jej podstránky s ponukou produktov a služieb, na ktoré je možné poslať dotknutou osobou vyplnený kontaktný formulár
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016
Spoločnosť – prevádzkareň predávajúceho, v ktorom je možné nakúpiť produkty alebo služby
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutej osoby“), t.j. osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno a priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré špecifické prvky pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, etnickú alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby 

Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určia spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.
Prevádzkovateľom je OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice so sídlom Prúdová 12, 040 01 Košice-Dźungľa, IČO: 00691542, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať:

 1. telefonicky na tel. číslo 0556338872,
 2. e-mailom na osfer@osfer.sk,
 3. poštou na adrese sídla spoločnosti uvedenú vyššie
Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov a právneho základu

Názov spracovateľskej operácie

Účel spracúvania osobných údajov

Kategória dotknutých osôb a ich  osobných údajov

Právny titul spracúvania osobných údajov

Doba uloženia osobných údajov

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov na základe  zaslaného kontaktného formuláru

Používanie webových stránok spoločnosti  OSFER s.r.o.

Klienti, návštevníci webu

meno, priezvisko, titul, e-mail, telefón

článok 6 ods. 1

písmeno a)

GDPR Spracúvanie na

základe súhlasu

3 mesiace

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby napr. advokáti, účtovníci a pod. Tieto osoby spracúvajú osobné údaje iba v našom mene a na účel, na ktorý sme ich získali.

Spracovanie osobných údajov pre nevyhnutné účely oprávnených záujmov

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov,  ktoré máme ako podnikateľ

Klienti, návštevníci webu

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

článok 6 ods. 1

písmeno f)

GDPR

Do času naplnenia účelu na ktorý boli získane a 5 rokov po jeho skončení

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby napr. advokáti, účtovníci a pod. Tieto osoby spracúvajú osobné údaje iba v našom mene a na účel, na ktorý sme ich získali.

Plnenie povinnosti podľa iných právnych predpisov

Plnenie povinnosti podľa iných právnych predpisov

Klienti, návštevníci webu

Osobné údaje, ktorých rozsah je stanovený osobitným predpisom

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR

Do času naplnenia účelu na ktorý boli získane a 5 rokov po jeho skončení

Orgány verejnej moci, ktorým povinnosť poskytnúť osobné údaje plynie zo zákona (Polícia SR, Súdy a pod.)

Vybavovanie otázok zákazníkov

poskytovanie informácií klientom

návštevníci webu

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón

plnenie predzmluvných vzťahov

1 mesiac

nie je

Za účelom uzatvorenia zmluvy so zákazníkom

za účelom uzatvorenia zmluvy so zákazníkom

Klienti

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón a údaje o zmluvnom vzťahu

článok 6 ods. 1

písmeno b)

GDPR

spracúvanie je

nevyhnutné na

plnenie zmluvných

povinností

Do času naplnenia účelu na ktorý boli získane a 5 rokov po jeho skončení

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby napr. advokáti, účtovníci a pod. Tieto osoby spracúvajú osobné údaje iba v našom mene a na účel, na ktorý sme ich získali.

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.
Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné poskytovanie naších služieb. Naším oprávneným záujmom na spracúvanie Vašich osobných údajov je ochrana našich zmluvných a zákonných nárokov ako napr. vznik dlhu, reklamácie, náhrada škody a podobne. Upozorňujeme Vás, že ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte povinnosť poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov slúži ako základ pre spracúvanie osobných údajov na účely cookies , ktoré sa nachádzajú na našom webovom sídle. Svoj súhlas s používaním cookies, ktoré pre chod nášho webového sídla nie sú nevyhnutné môžete odvolať.

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín s výnimkou cookies , pripravenými tretími stranami. Tieto sú však prenášané iba do krajín, ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň ochrany ako máme my, v Európskej únií.

Aká máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Vaše právo

Upresnenie práva

na informácie

máte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto dokumente)

na prístup k údajom

môžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným údajom. Výpis z tohto práva je formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.

na opravu

v prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, môžete požadovať o ich opravu, aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať

na vymazanie

ak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich vymaže. To neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo archivovať podľa zákona

obmedzenie spracovania

týka sa iba v prípade ak údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti, že v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.

odvolanie súhlasu so spracovaním

sa uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané, môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude spracúvať

na prenos osobných údajov

pričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov

právo podať podnet na dozorný orgán

v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/

Ako je možné uplatniť si svoje práva?
Svoje právo si môžete uplatniť nasledovne:

 1. e-mailom,
 2. osobne,
 3. poštou.

Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti nevyhovieť ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa žiadosti.

Ako zabezpečujeme ochranu a uchovávame údaje?
Osobné údaje sú pred prístupom neoprávnených osôb, zničeniu, poškodeniu alebo strate zabezpečené v offline ako aj online režime, pričom používame náročné elektronické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia.
Používate profilovanie?
Profilovanie nie je používané.
Aké máte zásady používania malých textových súborov tzv. cookies?
Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich Vás dokážeme rozlíšiť od iných používateľov a tak Vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie a obsah stránky.

Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné:

 1. dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po vypnutí prehliadača
 2. trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia Vaše meno a heslo na stránku ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky nevymažú, ale musíte ich vymazať manuálne.

Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné:

 1. nutné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie o stránke, jej zabezpečení a pod.
 2. dôležité – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) Vaše prihlasovacie údaje
 3. analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu
 4. reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky, ale ich vymazanie musíte uskutočniť vy
 5. technické – slúžia na zabezpečenia sledovania súhlasu s reklamnými cookies

Nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate.

Kto vo všeobecnosti má prístup k mojim osobným údajom?
K osobným údajom majú prístup zamestnanci, prevádzkovatelia, ale aj jeho zmluvní sprostredkovatelia alebo príjemcovia, ktorým môže byť napr. dopravca. Naši zamestnanci sú internou smernicou poučení a sú povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany Vašich osobných údajov. To isté platí aj o sprostredkovateľoch, s ktorými máme uzatvorenú príslušnú zmluvu.

Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov?
Ide o:

 • Chartu základných práv Európskej únie
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kto je Vašou zodpovednou osobou?
Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko nie je to zákonnou nevyhnutnosťou v prípade našej spoločnosti. Vaše otázky ohľadom osobných údajov môžete smerovať však priamo na našu spoločnosť.

Kto Vám zabezpečuje služby?

Správu systému (vrátane správy web stránky) Ing. Vladimír Kováč – PC PARTNER, Pekinská 15, 04013 Košice, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Dátové úložiská (hostingové služby)

 1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
 2. Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy (zákonom stanovená povinnosť prevádzkovateľa) OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice so sídlom Prúdová 12, 040 01 Košice-Dźungľa, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Kontaktné údaje:
osfer@osfer.sk

Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov:
Juraj Ostrolucký, konateľ

V Košiciach, platné od 01.08.2021